« | Blog Home | »

Eris Taking a Photo

Eris Taking a Photo
Photo taken with Ms. Jen’s Nokia N95.